Datavisualisering for å redde humler og ville pollinatorer

Ved å utnytte verdien i data ønsker den veldedige organisasjonen å bruke midlene sine mer effektivt og øke kunnskapen og engasjementet rundt essensielle arter i naturen så de kan fortsette å suse i fremtiden.

Publisert: 05.03.2024

Lesetid: ca 5 min

La Humla Suse og Inmeta prosjekt-team

La Humla Suse og Inmeta prosjekt-team

La Humla Suse (LHS) har som formål å øke bestanden til humler og andre ville pollinatorer til fordel for natur og miljø. Dette gjøres gjennom ulike aktiviteter og prosjekter som setter fokus på å øke kunnskap og formidle informasjon om pollinerende insekter til et bredt publikum. Som en liten organisasjon så LHS et behov for hjelp til å få bedre innsikt i sine data til sitt miljøoppdrag.

"Som en ideell organisasjon, har vi et behov for å synliggjøre arbeidet vi gjør. Ved å få kartlagt og visualisert dataene våre vil vi få bedre oversikt over registreringer av arter og medlemmene våre slik at vi kan bruke ressursene våre smartere til fordel for naturmangfoldet og miljøet." Sier Frauke Heivand, Daglig leder i La Humla Suse

Flere registreringer av arter

Finansiert av Miljødirektoratet er LHS i gang med prosjektet «Den ville polinatortellingen», som et ledd i Regjeringens «Tiltaksplan for ville pollinerende insekter». Her er målet at man i perioden 2021-2028 skal; Øke kunnskap, sørge for gode leveområder og formidle kunnskap om pollinatorer.

En konkret ambisjon er å øke registreringen av ville pollinerende insekter med 20 prosent innen utgangen av neste år, i 2025.

Gjennom prosjektet samles data inn via folkeforskning, og LHS oppfordrer derfor medlemmer og andre til å finne og registrere sine funn i artsdatabanken på artsobservasjoner.no.

Her kan hvem som helst gå inn å registrere observasjoner av ulike arter i naturen. Ved å merke observasjoner med prosjektet «Den ville pollinatortellingen», vil LHS få en oversikt om registreringen er gjort som følge av deres tiltak, kampanjer og arrangementer.

Et veldedig prosjekt

Inmeta er nå i gang med et pro-bono prosjekt for å bistå LHS med å hente ut verdien i dataene deres. Dette gjøres ved å sammenstille og visualisere data gjennom blant annet å se på antall registreringer av pollinerende arter. Målet er at de skal kunne bruke ressursene og midlene sine mer effektivt, synliggjøre arbeidet de gjør, og øke kunnskap og engasjement rundt våre essensielle pollinatorer ute i naturen.

Inmeta og LHS skal sammen i prosjektet se på hvordan de bedre kan få frem dataen fra tellingen, samt en forbedret oversikt over deres medlemmer og medlemsaktivitieter. Som verktøy skal LHS ta i bruk Tableau sin løsning for datavisualisering- og analyse. Her skal Inmeta som Tableau-partner bistå med sin ekspertise.

Quote

Vi er glade for å kunne bidra med vår kompetanse til fordel for miljøet. Oversikt over data er et område vi jobber mye med og er gode på, så det føles godt å kunne bistå La Humla Suse som en mindre, men viktig organisasjon som trenger hjelp med nettopp dette. Vi gleder oss til å se resultatene av prosjektet. Quote

Marit Aakre.

Prosjektleder

Et resultat av søken etter pro bono-prosjekt

Kampanjebilde: Sammen kan vi redde verden litt med data

Kampanjebilde: Sammen kan vi redde verden litt med data

Prosjektet med La Humla Suse er et resultat av en kampanje fra høsten 2023 der Inmeta søkte etter et nytt pro bono-prosjekt . Kravene var at det skulle være en ideell organisasjon med utfordringer relatert til data, og at dataene skulle kunne brukes til fordel for samfunn og/eller miljø.

Med et stort fagmiljø innen data ønsket vi å bruke vår ekspertise, som en del av vårt samfunnsoppdrag til å skape noe verdifullt for et bedre formål gjennom data.

Som en liten organisasjon med et tydelig visualisering- og kartleggingsbehov ble La Humla Suse en god match:

«Vi fikk inn mange gode tips og søknader fra små og store organisasjoner. Med de begrensede ressursene LHS har, så vi et stort potensial for å kunne gi verdi ut ifra de dataene de satt på. De kom til oss med en tydelig problemstilling direkte knyttet til deres formål og visjon om å øke bestanden til livsviktige insekter. Derfor landet valget vårt her, og vi ser frem til å se utviklingen," sier Martin Sæta, Jurymedlem for pro-bono-kampanjen og Leder for Data Innsikt Innlandet.

Om La Humla Suse

La Humla Suse (LHS) er en ideell forening som jobber på ulike arenaer for å ta vare på våre ville pollinatorer, med hovedvekt på humler.

Gjennom deres arbeid når de frem til en stor bredde av aldersgrupper og aktører i hele landet. DE bidrar til å spre engasjement, og tilknytning til natur og lokalmiljø. I tillegg viser de konstruktive og gjennomførbare måter å bistå artsmangfoldet på, både ovenfor individet, nye fagmiljøer og ulike forvaltningsorganer. LHS har et stort spenn i aktivitetene med alt fra stands og humlevandringer til grønne tak og skjøtsel av kulturlandskap.

For mer informasjon, ta kontakt
Tore Levinsen portrett
Tore Levinsen

Datainnsikt-ekspert og Tableau-Jedi
Datainnsikt og analyse